Manus av Björn Eriksson

Det bör vara ett av det internationella samarbetets viktigaste syften (…) att  se till att det inte blir förskjutningar i den internationella handeln i ogynnsam  riktning för de länder som börjat satsa på föroreningsbekämpning (…) ”. Detta  sade en talesman för danska UD under våren 1972. Sedan det annonserats  att det skulle bli en FN-konferens om miljövård hade mycket vackert sagts om  denna konferens, men det framgick väldigt dåligt varför konferensen hade  utlysts. Det danska citatet be-rättar om ett skäl: miljöproblem och  miljölagstiftning kan rubba den nuvarande balansen i handeln och det vill man  undvika.  

Fanns det andra skäl?  

Hederliga skäl: Samordna splittrat internationellt arbete, påskynda på gående  konventionsarbete. FNs egen prestige: Att diskutera och komma överens i  vad man trodde vara en ”motherhood issue” skulle kunna hjälpa upp FNs  skamfilade ansikte.  

Suga upp rörelsen: 1968 kunde försigkomna delar av etablissemanget se att  en ny gräsrotsrörelse höll på att ta form, tex i Sverige (66-68 kvick silverdebatt, 67 Palmstiernas bok, 67 Provies, 66-68 fältbiologerna alltmer militanta, Nu-grupperna 68, Aktion Samtal, studentaktivismen mot UKAS,  kampanjer för mera u-hjälp parallellt med att FNL-rörelsen gick starkt framåt).  Man var pinsamt medveten om att man inte lyckats hitta några metoder att ” kanalisera” FNL-rörelsen, flera försök med gula organisationer hade  misslyckats. Förhållandet var liknande i några andra länder ooh kan ha spelat  en väsentlig roll för några staters intresse, tex Sveriges. Efterhand som  miljörörelsen har växt i flera länder kan allt fler ha börjat hoppas på att den då  redan beslutade konferensen skulle ha denna funktion. 

Svensk prestige: Skäl till att Sverige tog initiativ till konferensen kan ha varit  att stärka Sveriges sviktande internationella prestige. 

Föra fram en ny global ideologi: ”Zero Growth Movement” har i USA varit de  styrande till stor hjälp för att driva fram en allmän ovilja hon mellanskikten mot  arbetarnas krav på högre löner. Man kan säga att den tidigare myten ” löneökningar föder inflationen” mist sin trovärdighet sedan 2:a fasen i Nixons  ekonomiska politik slagit fel. Det lönestopp som införts har inte stoppat  inflationen, Istället har nu myten ”ökad konsumtion förorenar” ????. Effekten  blir att lönerna kan hållas nere och profiterna uppe. Kan denna snitsiga  mytbildning föras vidare på global nivå och där hjälpa till att hålla nere tredje  världens utvecklingsansträngningar? Jämför Inga Thorssons SNF-uttalande  om FNs normativa funktioner. 

Våren 1968 tog Sverige i FN initiativ till en konferens om den mänskliga  miljön. I tidningen Vi berättar inga Thorsson hur hon kläckte idén. ”På sitt håll  planerade Europakommissionen en konferens om de europeiska  miljöproblemen i samband med den fortsatte ekonomiska utvecklingen i  Europa. På annat håll förberedde ??? en konferens om människan i  biosfären. I Rom satt FN:s jordbrukskommission med sina miljöproblem och i  Genève arbetade Världshälsoorganisationen med sina. 

Då flög det för mig att en världskonferens var nödvändig.” 

Jan Mårtensson, generalsekreterare i den svenska nationalkommittén för  konferensen, förklarade syftena med konferensen så här: 

”Att väcka regeringarnas och den allmänna opinionens intresse för  miljöproblemens vikt och angelägenhetsgrad, så att ökad uppmärksamhet  ägnas detta ????? vid utformandet av politik och program för den  ekonomiska och sociala utvecklingen både i u- och i-länder.  

Att identifiera de aspekter av problemen i vilka ????? eller bäst kan lösas  genom internationellt samarbete och internationella överenskommelser. 

Att beakta frågan hur u-länder, genom ökat internationellt samarbete, kan få  särskilda fördelar av att kunnande och erfarenhet uppbådas kring den  mänskliga miljöns problem och därigenom göra det möjligt att bland annat  förebygga att sådana problem uppstår i u-länderna. 

Att stödja de internationella organisationernas arbete på miljövårdsområdet  och ge detta en gemensam bas och inriktning. 

Att beakta ????? för att möta behovet av vidgade insatser på det nationella,  regionala och internationella planet för at begränsa och på sikt motverka miljöförstöringen och skydde och förbättra naturmiljön i människans eget  intresse.” 

De motiven låter ju vackra och idealistiska. Men man kan också se andra  skäl. Martin (?) Carlstein på industriförbundets miljövårdsavdelning sade så  här när vi intervjuade honom: 

”Om man ser generellt på betyder konferensens resolutioner ingenting för  svensk industri, för vi ligger så pass långt före de viljeyttringar som fins i den.  Vår miljölagstiftning har pressat fram den ambitionsnivå som konferensen  hade och de åtgärder den föreslog långt tidigare. Vi kan se det rent  företagsekonomiskt strikt och säga att kan vi få de här åtgärderna  genomförda i hela världen, framför allt i industriländerna, så får vi tillfälle att  konkurrera på lika villkor som andra länders företag.” 

Så kan man alltså se på konferensen ur rent snäv svensk synvinkel. Man kan  också vidga lite på perspektivet och se konferensen ur industriländers  egoistiska synvinkel. 

”Det bör vara ett av det internationella samarbetets viktigaste syften att se till  at det inte blir förskjutningar i den internationella handeln i ogynnsam riktning  för de länder som börjat satsa på föroreningsbekämpning.” Detta sade en  talesman för danska US våren 1972. 

Konkretare uttryckt kan man se uttalandet som en sanktion för fortsatt förtryck  av u-länderna. Som situationen är nu köper i-länderna råvaror från u-länderna  till låga priser. Sedan säljer de färdiga produkter till u-länderna för höga  priser. Eftersom u-länderna knappt har någon egen industri är de tvungna att  ha det här handelsutbytet med i-länderna, många av dem har också  regeringar som håller sig väl med i-länderna och stoppar stora förtjänster i  egna fickor. Om u-länderna måste ha samma nivå på miljövård som i länderna försvårar man för dem att bygga upp en egen industri och göra sig  fria från den exploatering som handelsutbytet med i-länderna innebär. För i länderna börjar miljövården bli ett villkor att överleva, och de har kunnat  bygga upp sin industri genom att skita ner under många år. Men för u länderna innebär krav som ställts efter vad i-länderna har råd med ytterligare  ett hinder att bygga upp den industri de behöver. 

Mottot för konferensen var ”En enda värld”. Den officiella tanken bakom detta  var naturligtvis att miljöproblem drabbar alla och har ett gemensamt intresse  av at miljön inte blir förstörd. ???? att miljöförstöring ofta drabbar andra  länder förutom det som ????? 

Men samtidigt kan mottot hjälpa till att skapa en myt at det inte finns några  motsättningar, att vi alla sitter i samma båt och att det inte spelar någon roll  vem som är kapten på skutan eller galärslav. Sedan kan man använda myten  som försvar för att i-länderna förtrycker u-länderna. 

Det finns ingen anledning att inte tro att en av anledningarna till det svenska  initiativet är att regeringen är bekymrad över miljösituationen och kanske  rentav trodde att man kunde göra något vettigt åt den genom en sådan här  internationell konferens. Men det finns också anledning att tro att det inte  bara är ???? ligger bakom. Sveriges internationella anseende hade sjunkit  ganska kraftigt under 60-talet. Det behövdes något stort och viktigt utspel för  att ta tillbaka lite av den förlorade prestigen. 

Från olika håll hade kommit beskyllningar at Sverige inte längre var neutralt.  Den svenska regeringen hade gjort uttalanden som var kritiska mot USA:s  inblandning i Vietnam till exempel. Miljöfrågan var precis det som behövdes.  Miljöproblemen upplevs som neutrala och att de är viktiga hade massor av  människor runt om i världen visat. 

I en intervju efter konferensen sade Jan Mårtensson: 

”Konferensen har naturligtvis fått en positiv effekt för Sverige och inneburit  god PR för landet, men det hr naturligtvis inte varit något syfte från vår sida”.  

Det var inte bara för Sverige som miljökonferensen höjde prestigen. FN har  ofta anklagats för maktlöshet och oförmåga at ena länder. Nu kunde de också  fått en möjlighet att bättra sitt skamfilade anseende genom att ta upp ett till  synes okontroversiellt problem, ???? visserligen inte var lättlöst, men där  gränserna mellan öst och väst inte var så tydliga. Det fanns alltså utsikter att  driva genom något konkret som alla var eniga om. 

Beslutet om konferensen ???? också tillfälligt av alla ???? i  generalförsamlingen. Så till en början såg det ut som miljön var ?????  en ????? fråga. 

??? det fanns troligen ett annat syfte med i bilden. ???? det antyddes aldrig  av någon av de ansvariga för konferensen. ???? att ??????????????????  miljöförstöring. FN-konferensen kunde användas på samma sätt som statliga  utredningar hänvisade till den så fort någon kom med kritik för att visa att man  tog problemen på allvar. 

Maurice Strong som insattes till generalsekreterare för konferensen i  november 1970 gjorde sin insats för att lugna och kanalisera opinionen  genom att ta initiativ till ”World Enviroment Forum eller miljöforum som det  kom att kallas i Sverige. Tillsammans med några ????? han at skapa ” International Institute for Environmental Affairs” vars huvudsyfte var att  organisera miljöforum. Från början var Miljöforum tänkt som ett tillfälle för  icke-statliga organisationer t.ex. miljövårdsgrupper, vetenskapliga  organisationer, ????? institutioner, industri och handelsföretag att följa  konferensen, kommentera dess utveckling, ta emot och ge information om de  problem som togs upp och ordna utfrågningar av konferensdeltagare. 

Svenska regeringen ordnade en lokal, Tennisstadion, där Miljöforum skulle  hålla till. Men av någon anledning så upphörde ??????? att ta ansvar för  Miljöforum som istället togs över av FN. Men de grupper som skulle medverka  i Miljöforum, på det ????? planerna på att industrier och handelsföretag  skulle delta upphört, ville inte att deras program skulle skickas till Genève för  godkännande. Då beslöt sig jordbruksdepartementet för att överta Miljöforum.  Officiella arrangörer blev Svenska FN-förbundet och ???, men det  bekostades av departementet. 

Vad hade svenska regeringen för intresse av at stödja Miljöforum? Det finns  naturligtvis officiella skäl för att Sverige var värd för konferensen och då  också borde ta ansvar för arrangemang i samband med konferensen, att ta  upp frågor som inte rymdes inom dagordningen etc. 

Mindre officiellt kan man tänka sig att svenska regeringen och de som  ordnade konferensen var oroade av planerna på Folkets Forum, som skulle visa på alla de problem konferensen inte tog upp, och som skulle samordna  olika svenska grupper. Genom att ordna ett eget forum skulle man skapa  splittring om vilka brister konferensen hade. Dessutom hade man möjlighet att  utöva kontroll, och styra den svenska miljöopinionen. 

Förberedelsearbetet 

Beslutet om att FN skulle hålla sin konferens fattades av generalförsamlingen  i december 1969. Alla stater var eniga och det tycktes inte ha förekommit  några hetsigare diskussioner före beslutet. De första förberedelserna sköttes  direkt av FN:s sekretariat och generalsekreteraren lade fram en rapport om  miljöproblemen och vilka frågor som borde tas upp på konferensen.  Tonvikten skulle ligga på en kartläggning av de konsekvenser människan och  mänsklig verksamhet får på miljön. I första hand var det de biologiska och  fysiska konsekvenserna som skulle undersökas och behandlas. Behovet av  konkreta åtgärder var stort, sa rapporten, och det var i första hand om sådana  som konferensen borde handla. 

Generalförsamlingen bestämde sig för att anta de riktlinjerna och tillsatte en  kommitté av 27 medlemsstater som skulle förbereda konferensen. I Sverige  bildades en nationalkommitté med ett tjugotal personer ur samhällets  toppskikt. Nationalkommittén skulle ha hand om de praktiska förberedelserna  men den hade också till uppgift att skriva den svenska nationalrapporten. En  sådan rapport skulle varje land skriva. 

När Maurice Strong tillsattes som generalsekreterare för själva konferensen  och den fick ett eget sekretariat ändrades inriktningen på konferensen.  Maurice Strong, kanadensaren som varit bankir och chef för Kanadas u hjälpsorgan, visade sig ha bestämda synpunkter på hur konferensen skulle  läggas upp. Hans första insats var att dela upp konferensens arbete på tre  olika nivåer. 

Nivå 1: Utredning av problem och begrepp inom miljöområdet, dvs en  intellektuell och begreppsmässig bakgrund 

Nivå 2: En långsiktig handlingsplan 

Nivå 3: Avslutade åtgärder, dvs ett antal konventioner som skulle  undertecknas vid konferensen. 

Genom den här uppdelningen kunde konferensen slippa ifrån diskussionen  om orsaker till miljöproblemen och vilken sorts problem det egentligen  handlar om. Att den diskussionen inte skulle leda någonstans inom den  splittrade församlingen som FN är visste man så det var lika bra att undvika  den helt. 

Och nu kunde man hänvisa till den första nivån som konkretiserades i boken ” En enda värld”. Den skrev av bland andra forskarna René Dubos och Barbara  Ward. Den hade ingen direkt betydelse för själva konferensen, men som  dokument av ideologisk karaktär är den intressant. Där presenteras ganska  klart den inställning som menar att miljöproblemen är problem som står fria  från samhället i övrigt. E är bara tekniska och biologiska och har ingenting  med politik och ekonomi att göra. Det är vetenskapsmännens uppgift att  skaffa fram lösningar, inte politikernas. 

Nu skulle man alltså slippa ifrån alla besvärande och splittrande diskussioner  om vad det är som gör att miljön förstörs. Och istället skulle konferensens  arbete kunna på allvar bli handlingsinriktad, ”action oriented” som det hette  t.o.m. på svenska. Handlingarna hade också fått varsin nivå. Dels den  långsiktiga, dels de som kunde startas omedelbart. De här båda nivåerna  diskuterades i olika arbetsgrupper med representanter från olika stater. 

Det vore logiskt, kan man tycka, att börja med den långsiktiga  handlingsplanen, att gå igenom allt som måste göras för att rädda den  mänskliga miljön eftersom det ändå var syftet med konferensen- Naturligtvis  gjorde man tvärtom. Man började med att se efter vad som verkade vara  möjligt att få igenom på konferensen. Sedan tog man de frågor som verkade  bli mest kontroversiella och flyttade dem till den långsiktiga handlingsplanen,  den som inte nödvändigtvis behövde beslutas om på konferensen. (Några  konkreta exempel på det så bör man dra fram dom). 

Som alltid i FN-sammanhang fanns en mängd maktpolitiska och  inrikespolitiska hänsyn med i bilden. Det blev ett evigt kompromissande i de  olika grupper och kommittéer som förberedde konferensen. Och i det  kompromissandet handlade det inte bara om stormaktspolitik och  inomstatliga konflikter. Även industrin och militären, framför allt i USA, hade  önskemål som krävde uppfyllelse. 

Vi kan ta ett exempel. 

En av alla de konventioner man skulle besluta om i Stockholm gällde  dumpning till havs. Från början var det meningen at all slags dumpning skulle  förbjudas. Konventionen skulle alltså omfatta både gifter av olika slag och  olja. Ett förbud mot dumpning av olja skulle sätta många käppar i de  multinationella oljebolagens hjul. Och mycket riktigt. När förslaget till  dumpningskonvention var klart innehöll den ingenting om oljedumpning trots  att det är ett av de största dumpningsproblemen. 

Till saken hör också att av alla föroreningar som finns i världshaven kommer  bara en tiondel ungefär från dumpning. Resten förs ut i haven från floder och  det kan FN inte direkt ingripa i eftersom det också innebär ingrepp i det som  kallas nationell integritet. 

Sen kommer det här med Pentagon om jag fortfarande är lite osäker på. 

Från och Östtysklands deltagande i konferensen visar på andra svårigheter  som ett organ med FN:s uppbyggnad alltid kommer att få. Vare sig Väst- eller  Östtyskland är med lemmar i FN, men Västtyskland skulle ändå få vara med  på konferensen eftersom alla länder som är med i något fackorgan skulle ha  rätt att delta. Och västmakterna har alltid sett till at Östtyskland inte kommit  med i något FN-sammanhang. När man definitivt bestämt att inbjudan bara  skulle gälla länder som är med i fackorgan hoppade Sovjetunionen av från  det förberedande arbetet. Och övriga öststater bestämde sig också för att inte  delta. I och med det förlorade konferensen sin allomfattande karaktär och  många framför allt i olika media tvivlade på att det över huvud taget skulle bli  någon konferens. Men det blev det. 

Sen får man ta det här med tredje världen ur kapitlet om tredje världen, dvs  den första sidan ungefär, men det orkar jag inte skriva av. 

Det var alltså en hel del svårigheter och komplikationer som tillstötte på vägen  till Stockholm, men så småningom blev det ju en konferens. Och den  behandlade följande sex ämnesområden. 

⦁ Storstadstillväxtens miljöproblemen 

⦁ Miljöaspekter av naturresursutnyttjandet 

⦁ Upptäckt och kontroll av internationellt viktiga föroreningar ⦁ Miljöproblemens sociala, kulturella, utbildnings- och informationsaspekter ⦁ Ekonomisk och social utveckling och miljövård 

⦁ Åtgärdernas internationella organisatoriska följder. 

Och inom alla de här områdena hade man en massa resolutioner och  rekommendationer att ta ställning till. Och Det gjorde man också. 

;em det blev i alla fall inte så mycket av de avslutade handlingar som man  pratade så mycket om under förberedelserna. Det blev mest  rekommendationer på lång sikt som hänsköts till olika andra organ för  slutgiltigt beslut. 

(Det där kanske inte hörde hit egentligen, men jag vet inte hur man ska skriva  här utan at komma in på hur det egentligen blev till slut.) 

Kapitel 4. Bordet dukas 

Stockholm har aldrig tidigare varit en internationell konferensstad av stora  mått. Men nu har lilla Sverige lagt fram förslaget om en miljövårdskonferens  så fick staden möjlighet att visa vad den gick för. Konferenser är en lönsam  affär. Hotell blir fullbelagda, affärer ökar sin omsättning liksom restauranger  och nöjesliv. Dessutom riktas världens blickar mot staden genom att  massmedia är på plats. Alltså gäller det att visa upp ett vackert ansikte utåt.  

För att göra Stockholm vackrare anlitades ”miljövårdsbolag” som tvättade  fasader och statyer. De skulle också gråmåla berghällar och broar om någon  var fräck nog att måla dit politiska slagord. Affischer som klistrats upp av  utomparlamentariska grupper vitmålades. Idyllen fick inte störas av protester  och missnöje. 

Därför stängdes ”Alltinget” i Stockholms city, där hemlösa och alkoholister  brukade vistas på dagarna.Det låg för nära Folkets Hus, där en del av  konferensen ägde rum. Kanske skulle de utländska gästernas tro på  välfärdssverige grumlas om de upptäckte att alla inte såg lyckliga och  välnärda ut. Av samma anledningen gjorde polisen täta razzior på Sergels  torg före konferensen. Långhåriga. ”element” och haschförsäljare skulle inte  heller får störa bilden. För att inte delegater skulle störas av demonstrationer  eller attentat extrainkallades 1298 poliser från landsbygden. Dessförinnan  hade de tränats i speciella läger för att kunna slåss mot demonstranter.  Väldigt påpassligt fick polisen också nya kravallstaket. Förutom polis så  

7

anlitades också vaktbolaget ABAB för att upprätthålla ordningen. Taktiken  från polisens sida var att vara så många och så utspridda att ingen skulle  våga börja bråka. Sen kunde man i efterhand visa vilket lugn och vilken  ordning det blev pga. den stora mängden poliser. Att ingen hade planerat  några  

här måste väl en hel sida saknas? 

stöd av den amerikanska hippiegruppen Hog Farm som lät sprida ut rykten att  en invasion av miljöaktivister var att vänta. I vems intresse de spred ett sånt  rykte kan man undra över. Det var helt osant eftersom det bara kom några  hundra.  

Det var inte bara polisen som oroade sig för protester mot konferensen.  Regeringen ogillade också alla rykten de hörde om aktiviteter från  utomstående grupper som skulle äga rum.  

Det vore bättre om de själva ordnade ett alternativt miljöjippo så kunde de  kontrollera aktiviteterna. Därför beslöt de att ta över och finansiera miljöforum  som från början planerades av ????? Från början var det meningen att  Miljöforum skulle placeras i Tennisstadion, långt bort från konferensen och  delegaterna. Men lokalerna där var omöjliga och i stället kom Miljöforum att  hamna på Konstfack. Där ordnades ett fullständigt kaos under ledning av  Elisabet Wettergren. De stackars besökarna överöstes av information genom  utställningar, broschyrer, stenciler, debatter mm. Nästan alla deltagare var  amerikaner. Eftersom inte ens tolkarna som man kunde lyssna till i hörlurarna  klarade alla svåra utryck för gifter, sjukdomar m.m. som förekom så blev det  hela mest en intern historia för amerikaner.  

För att ytterligare minska möjligheterna för delegater och hitresta journalister  att se något annat än en fridfull idyll ordnades gratisbussar mellan de tre olika  konferenslokalerna. Bussarna gick var femte minut och sågs ofta tomma och  sällan med mer än fem sex passagerare. Så speciellt miljövänligt uppträdde  inte konferensen. Inte heller förbättrade det Stockholms miljö av de bilar som  Saab och Volvo gratis ställde till delegaternas förfogande försedda med  chaufförer. Det var inte det enda sätt som industrin utnyttjade konferensen på  för att få ökad PR. 

Industriförbundet ordnade också bussresor till miljövårdande  här saknas en rad 

förnekade med bestämdhet Martin Carlstein på Industriförbundet när vi  frågade.  

Och delegater, journalister och särskilt inbjudna observatörer försågs med  ackrediteringskort som de skulle bära väl synligt. För när FN-konferensen  ägde rum kom Stockholm att bli en stad med  

två sorters människor. De som hade kort och de som inte hade.  

Kortbärarna kunde röra sig fritt i stan, åka gratis buss, äta gratis på garden  party i stadhusträdgården; gå gratis på operan och höra Birgit Nilsson, röra  sig fritt i konferenslokalerna och på gatorna runt om. De som inte hade kort däremot fick sin frihet beskuren.De fick finna sig i avspärrade gator, poliser  överallt, oftast i trupper och tjutande sirener när polisbilar i livsfarlig hastighet  eskorterade prominenta gäster till de avspärrade och tv-övervakade områden  där viktiga beslut om jordens miljö skulle fattas eller inte fattas.  

Så rustat tog Stockholm emot sina gäster och konferensen kunde börja. Kap 5 Spelet om deklarationen 

Striden stod het m kring FN-konferensens dek1aration. Det fick vi veta genom  massmedia i juni 1972. Vad striden betydde och vilken effekt en sådan  deklaration kan få fick vi inte red.a på. Överhuvud taget måste konferensen  framstå som ganska obegriplig för de flesta som bara försökte följa den  genom press, radio och tv. Ändå handlade den om viktiga saker som berör  alla människor. Stora konferenser brukar vara svåra att förstå. Under långa  förberedelser skruvas förväntningarna. upp, Samtidigt avgörs vanligen de  viktigaste frågorna. bakom kulisserna, bl a efter påtryckningar från  utomstående organ, och själva konferensen blir mera en uppvisning i  talarkonst. Uppgiften att belysa en konferens blir däri-genom enorm. Man  måste följa både det officiella och inofficiella förberedelsearbetet och  dessutom skeendet utanför konferensen medan den äger rum. För att  begränsa arbetet har vi valt att särskilt belysa tre frågor: deklarationen, tredje  världens problem och folkmordet i Indokina. Alla tre hörde till huvud-frågorna i  Stockholm. Deklarationsdiskussionen är intressant för att den visar hur olika  stater ser på miljöproblemen, deras orsaker och deras plats i världspolitiken.  Den ger också ett utsökt exempel på kinesisk diplomati. Tredje världens  miljöproblem är dåligt kända för västvärldens miljöopinion. Vid FN konferensen framkom en hel del nytt material i dessa frågor och debatten  klargjorde imperialismens betydelse även på detta område. Intressanta  motsättningar mellan industri- och underutvecklade länders delegationer  visade sig både under förberedelsetiden och vid själva konferensen.  Folkmordet i Indokina bygger på metodisk miljöförstöring som medel att  kväsa en civilbefolkning som inte vill låta sig  

underkuvas. Det ger kanske den tydligaste belysningen av imperialismens  sätt att fungera praktiskt och ideologiskt. I Stockholm fick vi se vilka stater och  vilka grupper som stödde USA-imperialismen. Samarbetet mellan grupper  inom och utom konferensen var särskilt starkt i denna fråga och kampen stod  blixtrande hård.  

Här saknas en eller flera rader. 

var att deklarationen skulle omarbetas grundligt i av en särskild arbetsgrupp.  Industriländerna protesterade, men förslaget gick igenom, mycket tack vare  att den afrikanska gruppen stödde det. U-landsdelegationerna träffades  världsdelsvis för att försöka samordna sitt agerande, men det ·var bara  afrikanerna som lyckades hyggligt med detta.  

Arbetsgruppen skulle arbeta helt öppet, det vill säga vilka delegater som helst  fick vara med. Däremot utestängdes pressen efter ett förslag av USA. USA  ville inte ha någon arbetsgrupp alls, men fick i ett intrikat kompromisspel nöja sig med att få den mörklagd.  

Ändringsförslagen haglade från de afrikanska och några andra delegationer.  Den kinesiske huvuddelegaten höll ett anförande vars språk kanske inte hör  till vanligheterna i FN-sammanhang.  

Maurice Strong blev mer och mer bekymrad och ECO (The Ecologist’s  dagliga konferenstidning Stockholm Conference ECO) skrev allt häftigare  utfall not Kina för att dess agerande hotade konferensens framgång. Till slut  hav sig kineserna och deklarationen antogs enhälligt. Detta är den ytliga  bilden av spelet om deklarationen, den enda bild som massmedia klarade av  att ge. En djupare analys kan lämpligen starta ned en genomgång av de olika  förslagens innehåll. 

Huvudtanken i kinesernas och afrikanernas förslag var att miljöförstöringens  orsaker skulle nämnas och att förtryck i olika former skulle tillbakavisas.  Kineserna talade om de kapitalistiska ländernas anarkiska produktion, där  varje företagare producerar för sin egen vinnings skull och inte för landets  bästa. I den monopolkapitalistiska fasen leder detta till att företagen  hänsynslöst släpper ut föroreningar. Supermakternas plundring, aggression  och krig förvärrar ytterligare förstörelsen av miljön. Afrikanerna talade mest  om apartheid och utländsk dominans som orsak till miljöförstöringen i tredje  världen. Texten i konferensdokumentationen innehöll ingenting om  problemens bakgrund. Den ger intrycket av att jorden drabbats av en rad  missöden. Vad som behövs är ”ansvarstagande av medborgare och  samhällen och av företag och institutioner på alla nivåer, i jämlikt samarbete”. 

Första veckan gick arbetet trögt i gruppen. Man enades i några mindre  kontroversiella frågor men ett tiotal av de drygt tjugo principerna och hela den  inledande proklamationen var kärvare. Högen av ändringsförslag,  jämkningsförslag och andra papper växte. 

Mörkläggningen av arbetet i gruppen fungerade inte. ECO lyckades få fram  de hemliga papperen. Först avslöjade de innehållet i det kinesiska talet inför  den slutna församlingen under rubriken ”Kinas Deklaration”. Tonen i ECOs  presentation var sakligt beskrivande, kanske något positiv. Efterhand som  dagarna gick blev deras tonläge först vädjande, ”Kina, vi behöver dig!”, och  övergick sedan till rena råskället: ”Så stympande är de kinesiska förslagen,  och så obalanserat är dess språk – långt utöver det i den kinesiska  deklarationen som exklusivt rapporterades i denna tidning den 10 juni – att,  med reservation för mirakel, deklarationen nu måste betraktas som död.” Till  den salvan ritade de en liten kines som hoppar jämfota på några stackars  papper. 

Beskyllningarna var svåra att kontrollera. De byggde på hemliga papper som  ECO ensamma hade tillgång till utanför konferensens murar. Först i  efterhand, när världspressens intresse inte längre var riktat mot Stockholm  kunde källorna granskas. Då hamnade nämligen alla dokument, hemliga som  officiella, i gigantiska sopcontainers utanför konferenslokalerna.  

Resultatet av källgranskningen är häpnadsväckande: Mellan det anförande  som Kinas delegationschef höll inledningsvis och de formella  ändringsförslagen finns ingen skillnad i tonfall. Skillnaden är bara att  synpunkterna inplacerats som ändringar eller tillägg till deklarationstexten.  

Många ordvändningar är exakt desamma. De skillnader som ECO försöker  exemplifiera har de själva fabricerat; i vissa fall har de citerat fel ur  ändringsförslagen, i andra fall finns de skarpare formuleringarna med red.m i  det inledande talet fast de inte alltid kommit med i det sammandrag ECO  själva gjorde när de publicerade det. Det mest blatanta exemplet är att de har  strukit hela stycket om ”Krig och miljöförstörelse” och sedan beskyller  kineserna för att lägga till det efteråt. Ett av Kinas ändringsförslag lyder:  ”Varje land har rätt att skydda sina egna resurser mot förstörelse. Förstörelse  och plundrande utsugning av resurser av imperialismen, kolonialismen och  nykolonialismen i utvecklingsländerna bör motarbetas. De rättmätiga  sanktionsåtgärder som vidtages av den drabbade staten bör stödjas.” Så här  citerar ECO: ”Varje land har inte bara rätt  

att skydda sig själva mot imperialismens, kolonialismens och  nykolonialismens plundring och förstörelse” utan också ”att stödja drabbade  länder mot sådan plundring och vidta sanktioner mot sabotörerna”. I Kinas  förslag ligger initiativet till sanktioner i det drabbade landets händer och bör  stödjas av andra. ECO framställer det som om initiativet också skulle kunna  tas av en tredje part som därmed skulle kunna blanda sig i ett förhållande  mellan at1dra stater och skapa en konflikt. ECO lägger alltså en ny ” Trumandoktrin” i Kinas mun.  

Varför ljuger ECO? Förklaringen framgår av nästa rad:  

”Sådana provokativa förslag kan endast tolkas som att Peking har tagit ett  beslut på högsta nivå att sätta Kinas satsning på att vinna ledarskapet för de  fattiga nationerna framför konferensens framtid….” (de tre punkterna står för  en psykologiserande jämförelse med de rika ländernas olater att sätta  diplomatisk finess före konferensens resultat). ECO gjorde alltså några  lämpliga förfalskningar för att kunna bryta sin från början försiktiga värdering  av Kinas insats mot en häftig attack med avsikten att skada Kinas rykte. 

I vilket läge skedde ECOs kupp? Det var redan onsdag och konferensen  skulle avslutas på fredagen. Enigheten i deklarationsgruppen var långt utom  synhåll och Maurice Strong var bekymrad. Det hade vid det laget gått väldigt  mycket prestige i deklarationsfrågan. Både Strong och Ingemund Bengtsson,  konferensens president, hade förklarat att konferensens framgång hängde på  att man enades om en deklaration. ECOs betydelse bör inte underskattas.  Den användes som nyhetskälla av många journalister som fann det svårt at  själva hänga med i allt vad som hände. Framför allt i de fall då ECO var först  med att avslöja hemliga dokument eller intriger blev tidningen flitigt citerad  utomlands. Ett par av ECOs utspel påverkade enligt källor på UD direkt  konferensens gång. 

Inom konferensens murar var Maurice Strong förstås inte overksam. Han tog  till hårdhandskarna, vilket kanske var mindre välbetänkt. Han samlade 20  stater, en ”supergrupp” av dem vars meningar gick mest isär. De diskuterade  halva natten och kom närmare en lösning på vissa frågor, medan andra  förblev olösta. Det praktiska resultatet blev att de stater som inte ingått i  supergruppen blev stötta. Lösningen var ytterligare några steg borta. ”Det var  mycket otaktiskt handlat av Mr Strong” sa en av de engelska delegaterna. Det  var nu 24 timmar kvar till plenum och för sent at ge någon extra respit – delegaternas hemresebiljetter var bokade, och försenades resorna ett dygn skulle alla råka in i en pilotstrejk som syftade till att trycka på FN att vidta  åtgärder mot flygplanskapningarna. 

Arbetsgruppen sammanträdde från tidiga förmiddagen. Det stor snart klart att  det skulle bli en dramatisk session. En journalist som var på plats berättade  följande: 

När arbetsgruppen vid niotiden på torsdagskvällen bröt för en timmes  middagspaus återstod sex principer plus inledningen. Bland principerna fanns  en om staters plikt att upplysa grannar om åtgärder som kan få konsekvenser  för miljön i grannländerna, en om befolkningsfrågan och en om  massförstörelsevapen. Den första var besvärlig eftersom Brasilien hårdnackat  vägrade gå med på den. Bakgrunden till detta var att Brasilien planerar en  damm i Paranáfloden. Denna damm kommer att ge negativa effekter för en  rad grannländer. De mindre av dessa har Brasilien lyckats köpa ut, så at de  inte bråkar. Men Argentina har vägrat gå med på något slag av uppgörelse  med Brasilien, och krävt att dammen inte ska byggas. Det fanns flera andra,  liknande fall som gjorde att arbetsgruppen splittrades i en något större grupp  på Argentinas sida och en mindre på Brasiliens. Men för att en deklaration av  detta slag ska ha någon effekt (i den mån en deklaration över huvud taget har  någon effekt) måste den godkännas enhälligt. Och någon enhällighet var  fullständigt omöjlig. 

Vad gäller massförstörelsevapnen krävde Kina och flera andra länder från  tredje världen att man förutom kärnvapen också skulle ta upp biologiska och  kemiska vapen. Kina ville dessutom ha med principen om i första hand icke användning, i andra hand förbud mot kärnvapen och totalförbud mot provning  och användning av B- och C-stridsmedel. Flera afrikanska och  latinamerikanska stater ville ha in totalförbud mot provning och användning av  alla ABC-stridsmedel. USA, vars miljömord i Indokina grundligt hade avslöjats  dagarna öfre konferensen, och som paragrafen i första hand riktade sig mot,  motsatte sig bestämt att specificera de typer av vapen som punkten skulle ta  upp. Massförstörelsevapen var en tillräckligt utslätad term, tyckte  amerikanerna. 

I befolkningsfrågan var bedömningen olika i olika delegationer. I den  ursprungliga texten ansågs befolkningsfrågan i sig vara ett hot mot den  mänskliga miljön. Detta överensstämde inte alls med Kinas syn: i sitt  uppmärksammade plenaranförande sa den kinesiske chefsdelegaten att  folkets massor är den grund på vilken man bygger ett lands utveckling. USA  och Sverige var bland de länder som stödde ursprungstexten. Långvariga ” uhjälpsprogram” med befolkningskontroll var orsaken. En tredje syn på saken  kom från Vatikanstaten som inte ville ha med orden befolkningskontroll och  familjeplanering. 

Det skulle visa sig att arbetsgruppen inte kunde enas på någon av dessa tre  punkter. När delegaterna kom tillbaka efter middagen, vid tiotiden på  torsdagskvällen, var den vanligaste frågan från uppbådet av journalister: Hur  lång tid kommer det att ta? De flesta delegaterna tyckte på axlarna, andra  försökte tippa. Knappast före midnatt sa nån, framemot två-tre sa nån annan.  Så lång tid ska det väl inte ta tyckte den svenske delegaten Hans Blix,  specialist på at formulera kompromisser. Så gick alla in, dörrarna stängdes  och journalisterna hänvisades åt varandra och de fåtaliga FN-tjänstemän som  

12

bade vakten.  

Till att börja med kom det då och då ut delegater för ett ta en kopp kaffe eller  en rökpaus. De flesta skakade på huvudet ät vad som höll på att hända. ”Jag  tror detta är början till en mycket besvärlig situation i FN” sa den italienska  delegaten under en sådan paus. Han menade att Kinas medlemskap skulle  medföra ändlöst trassel av just det här slaget, bittra strider om ord, veton och  annat, t.o.m. värre än vad gäller Sovjet, trodde han.  

Vid halvt två-tiden på natten hade man kommit så långt att bara de tre  besvärliga punkterna, plus inledningen återstod. Punkten om staters plikt att  informera grannstaterna enades man slutligen om att hänföra till höstens  generalförsamling i FN. Massförstörelsevapnen skulle tas upp på plenum  nästa dag. Den ursprungliga skrivningen, alltså den som USA stödde,  lämnades tillsammans med bl.a. Kinas och Tanzanias ändringsförslag som  diskussionsunderlag. Punkten om barnbegränsning fick den svenske  delegaten Hans Blix i uppdrag att skriva ihop så att både Vatikanstaten och  Kina kunde acceptera den.  

Klockan var halv fyra på morgonen. Det började bli lite ljusare över Sergels  torg. ’Arbetsgruppen började diskutera inledningen. Efter några minuter kom  en trött svensk observatör ut och berättade för det tiotal journalister som var  kvar – eller ha.de kommit till – att Kina nu krävde att få med alla sina punkter  om miljöförstöringens orsaker osv i inledningen. Kineserna vägrade att som  på de olika principerna i deklarationen nöja sig med hälften i en kompromiss.  Och Kina stod nu helt ensamt, med stöd bara i några detaljer av Tanzania  och Chile. Under hela tiden hade det varit problem med inledningen. Det  förslag som man nu diskuterade var det femte utkastet. Hans Blix hade gjort  fyra ändringsförslag till det ursprungliga. För varje gång kom det med lite mer  av kinesernas och afrikanernas krav och deklarationen kompromissades  längre och längre från de amerikanska synpunkterna. Till slut blev konflikten  öppen: mellan USA och Kina stod den. Och vem hade väntat sig något  annat? Principfrågan var om orsakerna till miljöförstöringen skulle med. Och i  så fall vilka orsaker. Enligt Kina och de radikala länderna i tredje världen var  det kapitalismen i sina olika stadier, och det kortsiktiga profitmotivet. Enligt  USA och dess allierade snarare ett ”tragiskt misstag”. Botemedlet: enligt  radikalerna. kamp mot kapitalismens olika former, enligt USA-blocket  mätningar av föroreningar på isolerade platser som Sahara och Sydpolen.  

Hur skulle dessa oförenliga syner kunna förenas? Det fanas ingen annan  möjlighet än fullständig utslätning. Och fullständigt utslätad blev till slut  deklarationen. Det sista kompromissförslaget gick igenom i stort sett orubbat.  Vid fyratiden på morgonen berättade Hans Blix på en improviserad  presskonferens att det låg ganska bra till: ”Ingen har sagt nej till det ännu.”  Innan det var klart skulle först Kina och sedan USA säga nej till  konstruktionen, som var en hoplappning av olika fraser. En halv mening från  det kinesiska ändringsförslaget, två ord från det indiska, ett semikolon från ett  av Brasiliens, en tredjedels mening från det ursprungliga förslaget; ungefär så  såg den kompromiss ut som man, trots allt, enades om vid halv sex på  fredagsmorgonen.  

Då var inledningen klar. 21 av de 24 principerna likaså. En princip till  generalförsamlingen, en till plenardebatten samma dag och en skulle kompromissas ihop under morgontimmarna fram till dess. Och hade då alla  gått med på resten? Nej, men Kina och USA hade tagit tillbaka sina nej, och  förbehållit sig rätten att dra igång debatten igen på eftermiddagens plenum.  

Det hade vimlat om rykten under natten. Ett av de envisaste sade att svenska  UD suttit och skrivit ihop ett ganska vasst tal där Sverige skulle uttala. kritik  mot vagheten på flera punkter, däribland den om massförstörelsevapen.  Varför? Jo, det skulle liksom neutralisera Hans Blix’ diplomatiska  kompromisspel, så att världen skulle få se att Sverige inte bara ansträngde  sig för att konferensen skulle nå ett resultat, utan också hade en egen  mening.  

När Olof Rydbeck gjorde sitt inlägg i plenardebatten kunde den skarpögde  hitta en liten pik mot USAs utrotningskrig i Indokina, även om det inte  nämndes vid namn. Det hindrade inte heller Rydbeck att uppmana alla stater  att godta deklarationskompromissen. Kineserna förklarade att deras  ändringsförslag måste godtas, speciellt på frågan om. massförstörelsevapen  och miljöförstöringens orsaker, annars skulle Kina avstå från att rösta,  åtminstone tolkades i uttalandet så. Vad som egentligen hä11de blev aldrig  klart, för plötsligt hade konferensen godtagit deklarationen utan omröstning,  dvs med acklamation. Utan kinesernas ändringar. I den allmänna lättnaden  satte ingen ifråga huruvida Ingemund Bengtsson hade klubbat för snabbt.  Men det gick påfallande mycket snabbare at beslutan om deklarationen än  om något annat, där den svenske jordbruksministern alltid hade väntat i  längsta laget för att de stater som ville ha omröstning skulle få det. 

Hur såg då den ”utslätade” deklarationen ut när den väl var antagen? Kina  hade fått med flera av sina förslag – t.ex. hade arbetsvärdeläran skrivits dit. I  FN-konferensens deklaration står nu alltså att utveckling skapas av  människors arbete – inte av kapital eller andra egendomar. Men analysen av  orsakerna till miljöproblemen, utan vilken resten hänger i luften, kom inte med.  De afrikanska staterna hade lyckas få förkastelsedomen över expansionism,  apartheid och kolonialism uttalad. Deras föreslagna formulering att dessa  företeelser också hotar miljön ströks däremot. I-länderna med USA i spetsen  var mycket angelägna om att inte ett ord om de ekonomiska orsakerna till  miljöproblemen skulle med. De var uppenbarligen rädda för att sådana  formuleringar i ett FN-dokument skulle kunna använd s som argument mot  det slag av ekonomiskt system dessa länder bygger på. Vid flera tillfällen när  sådana frågor kom på tal sa i-landsdelegater att ”vi har kommit hit för att  diskutera miljö – inte politik”.  

Den kompromissformulering om orsakerna som skrevs in i inledningen ser ut  så här: ”4. I utvecklingsländerna är de flesta miljöproblemen orsakade av  underutveckling. Miljoner fortsätter att leva långt under de miniminivåer som  krävs för ett normalt mänskligt liv, … I de industrialisera.de länderna är  miljöproblemen i allmänhet relaterade till industrialisering och teknisk  utveckling.” Denna kompromiss är ett skickligt hopklipp ur det ursprungliga  förslaget, som i-länderna stödde, Indiens samt Kinas förslag.  Uppdelningen i två distinkta kategorier – u-ländernas problem och i-ländernas  problem kommer från Kinas förslag. Men i dess utkast kommer först en  analys av marknadskrafternas spel och den privata vinningen som drivkraft.  Produktionen kan då inte ske för det allmännas bästa, säger kineserna.  

Miljöförstöringen utbreds över tredje världen genom supermakternas  ekonomiska dominans och förvärras ytterligare genom deras aggression och  krig. Sedan kommer uppdelningen: u-länderna är fattiga, och svaga och har  mycket litet att sätta emot – de måste därför starta en själv-ständig utveckling.  Problemen i i-länderna är självförvållade, men de hotar grannar och hela  världen. Där sätter Kinas sin tillit till folkens växande miljökamp. I  kompromissen har kategoriuppdelningen förlorat sitt sociala och ekonomiska  sammanhang och betyder då motsatsen: u-länderna har problem för att  de.inte har välsignats av utvecklingens fläkt. Den andra meningen i citatet,  som kommer från Indiens förslag understryker den innebörden: ”Miljoner  fortsätt att leva långt under de miniminivåer … ” Även den har dock fått sin  innebörd ändrad genom att lyftas ur sitt sammanhang. Människan har  behandlat naturen son sin koloni, exploaterat den för kortsiktig vinnings skull,  hade den indiska delegationen föreslagit, litet vagt, utan att tala om vilka  människor som gjort detta. Därefter kom en sats om att medan dyrbara  resurser används till att bygga upp vapenarsenaler, miljoner fortsätter att  leva.långt under de nivåer som krävs för ett normalt mänskligt liv! Innehållet  var alltså en kritik av den resursfördelning som uppstår när den kortsiktiga  vinningen får råda.  

Ytligt sett såg det ut som om USA fick backa steg för steg till förmån för de  kinesiska och indiska synpunkterna, men tankegången blev ändå till slut  densamma som den var från början! Inte ett ord om problemens ekonomiska  och sociala rötter. Problemen är istället följden av bristande information och  misstag. Människans visdom, kunnande och resurser har inte använts på  bästa sätt i i-länderna och i u-länderna har de inte använts alls! Kineserna  som stod på sig hårdast fick till slut ge upp. Klockan halv sex på morgonen  var de isolerade; alla andra tyckte att det var viktigare att det blev någon  deklaration till slut.  

USA tog alltså på sätt och vis hem spelet. Dess delegater lyckades skjuta  huvudfrågan till sist och kunde där lägga en hård psykologisk press på de  kinesiska delegaterna efter att själva ha gett efter i en rad mindre frågor. De  hade hjälp av ECOs skriverier, som lyckats utmåla kineserna som  obstruanter. För sin taktik ha.de amerikanerna också en ovärderlig hjälp av  kompromissförfattaren. Han skulle gälla för att vara neutral medlare från ett  neutralt land. Han hette Hans Blix och arbetar på UD.  

Kap 6 Miljö och utveckling i tredje världen 

Konsten att vinna u-ländernas intresse för konferensen  

Under förberedelsearbetet för konferensen var entusiasmen ofta svag bland  u-ländernas FN-delegationer och de flesta stod utanför diskussionerna. Det  var mest bara Brasiliens delegat som gjorde sig hörd och han var fientlig till  

allt snack om miljö; u-ländernas problem var att få igång en ekonomisk  utveckling, fabriksskorstenarnas rök borde närmast ses som tecken på  framsteg, internationella åtgärder på miljöområdet syftade bara till att ge  förevändningar för de rika länderna att blanda sig i de fattigas inre  angelägenheter.  

En del u-länder slöt upp på Brasiliens sida och oron började sprida sig bland  i-landsdelegationerna. Bilden av rymdskeppet jorden, vars öden hotat alla  människor lika, höll på att förblekna. Det skulle vara pinsamt för i-ländernas  ledare om många u-länder uteblev från en konferens som var en del av en  process för att förhindra att miljöpolitiken förvrider balansen i världshandeln.  Det skulle i så fall bli svårare att efteråt hävda ett åtgärderna vidtagits i allas  intresse. Imperialismens demokratiska fasad var i fara. I detta trassliga läge  utsågs Maurice Strong till generalsekreterare för konferensen. So gammal  chef för Kanadas u-hjälpsorgan CIDA var han väl skickad att ta itu med  uppgiften att skapa ett positivt intresse bland u-landsdelegaterna.  

Strongs första åtgärd var att se till att en punkt on ”utveckling och miljövård”  kom med på dagordningen. Han såg också till att en stor del av  förberedelsearbetet ägnades åt regionala konferenser om utveckling och  miljö. Sekretariatet tog med rapporterna från några av dessa konferenser som  bilagor till miljökonferensens bakgrundsmaterial. De är ojämna i kvalitén och  ofta varandra motstridiga. Några är faktiskt intressanta och klargörande, men  har då inte fått något inflytande på de slutsatser som dragits. Men  huvudsaken för konferensledningen var förstås att binda u-landsregeringarna  till förberedelsearbetet genom att rikta intresset mot dessa frågor. Den  politiken lyckades också. De flesta u-länder skickade delegationer till  Stockholm. 

Självständig utveckling – eller bistånd till fortslatt beroende  

Det var väntat att det skulle bli debatt om miljöpolitikens inverkan på den  internationella handeln. En rekommendation som berörde dessa problem  hade ursprungligen föreslagits få följande innehåll:  

För att miljöpolitiken inte ske leda till kraftiga störningar i den internationella  handeln rekommenderas att länderna 

⦁ inte använder miljöhänsyn som förevändning för diskriminerande  handelspolitik 

⦁ i de fall miljöhänsyn leder till handelsrestriktioner el dyl för u-ländernas  varor, kompenserar u-länderna efter principer som ska utarbetas  internationellt 

⦁ informerar sina handelspartners i förväg om avsedda åtgärder och ger dem  bistånd att uppfylla nya normer 

⦁ accepterar att man inte kan förvänta sig at miljönormer kan tillämpas  universellt. 

Termerna kan förefalla väldigt tekniska. Tolkningen bör ändå vara ganska  klar. Frihandeln –imperialismens ekonomiska grundval – ska försvaras mot  angrepp som kläs i miljötermer. Det är första punkten. Tredje punkten säger  att de svaga ska stödas och informeras så att de bättre kan delta i  världshandeln med imperialismens spelregler. Andra punkten är en  motsvarighet till den humanitära u-hjälpen: kompensation när de svaga  drabbas alltför hårt av handelsrubbningar orsakade av miljöskäl. Den fjärde  punkten säger helt enkelt att inom ett imperialistiskt system, med de  

16

resursskevheter det skapar, är människor i olika länder olika mycket värda: låt  de fattiga skydda sina nästa, så blir omvårdnaden därefter.  

Det kom flera förslag till ändringar av rekommendationen. Kanada ville stryka  punkterna 2 och 4 och inleda texten med ett uttalande om att miljönormerna  ska syfta till att skydda miljön. Bort med huttlandet! Ingen kompensation om i länderna inte vill och fritt fram om de vill genomdriva universella miljönormer  och därigenom tvinga de fattiga att nyttja sin sista sista skärv till att skura sitt  fattighus. USA föreslog att punkt 2 skulle ersättas mod ett löfte att undersöka  möjliga vägar att minska den inverkan de striktare normerna har på handeln.  Det är sådana ingredienser luftpastejer bakas av. Biståndet i punkt 3 ville de  ge, men det skulle bedömas från fall till fall av givarlandet.  

Mer långtgående tanker fanns i Frankrikes förslag. Det gick ut på att utöka  rekommendationen med några. saker som regeringarna ombads se till på  längre sikt: att få till stånd ett internationellt samarbete för utveckling av nya  miljövänliga teknologier, att göra en inventering av råmaterial som inte utan  vidare förnyar sig själva (det måtte betyda jord, skog och grundvatten) och av  metoder att öka förnyelsen av sådana resurser, samt ett bevara ·och utveckla  sådana naturartiklar, vars tillverkning och användning förorsakar mindre  förorening än vad som gäller för konkurrerande syntetprodukter. Detta förslag  blev det bitter strid om och det röstades ned mycket knappt i det utskott där  det behandlades. En del av u-länderna röstade alltså på Frankrikes sida, i länderna och några u-länder emot.  

Om förslaget hade gått igenom , hade det bl.a. kunnat betyda en väsentlig  omorientering av den tekniska forskningen. Intresserade forskare skulle  kunna hänvisa till beslutet för att motivera forskning och utvecklingsarbete på  energisnåla transportsystem, biologiska avfallshanteringsmetoder, alternativ  till kalhuggningen i skogsbruket, odlingsmetoder utan konstgödsel och  biocider…  

Man kan undra om Frankrike inte tänkte på att det finns skäl till att det inte  satsas på sådana teknologier. Anledningen till att utvecklingen går i de spår  den gör är naturligtvis att det blir mest lönsamt så, för företagen vill säga.  Miljövänliga teknologier betyder i många fall småskaliga metoder anpassade  till lokala ekologiska system. De passar inte de stora monopolföretagen, som  vill arbeta med generella lösningar och långa tillverkningsserier. Speciellt de  branscher som är uppbyggda kring exploateringen av en storskalig resurs bör  känna sig hotade. Den petrokemiska industrin är det mest uppenbara  exemplet.  

Om metoderna utvecklades skulle de knappast komma i industriell produktion  i i-länderna, men de skulle kunna användas av länder i tredje världen för att  starta en självständig utveckling. De skulle kunna bli en del i en kamp för att  omskapa samhällets ekonomiska och politiska struktur. Oi-kommittén, en  grupp unga radikala forskare från tredje världen som var aktiv på Miljöforum,  uttryckte saken så här: ”Teknikern måste omprioriteras mot mer jämlika mål  för att tjäna folkens sociala välfärd och deras frigörelse från förtryck av  privilegierade och mäktiga klasser med i ekonomiska intressen rotade i  dagens samhälle.” Inom Folkets Forum ägnades en stor programpunkt åt att  belysa behovet av och den samhällsomskapande rollen hos en teknik i folkets  tjänst. Powwowgruppen och Svensk-kinesiska vänskapsförbundet stod för detta och för en större utställning i Moderna Museets filial.  

Resultatet av diskussionen i utskottet blev snarlik utgångsläget. U-länderna  slog vakt om rätten till kompensation och lät uppenbarligen hellre den  alternativa tekniken gå. Det belyser deras tänkesätt – de motsätter sig  egentligen inte beroendet av utländska krafter, de är bara angelägna. att  kortsiktigt minska de negativa effekterna av detta beroende. Och inte så  underligt, delegaterna tillhör vanligen en liten överklass i sina länder med sin  ställning och sin personliga vinning säkrad genom att bevara beroendet till  utländska maktcentra. I plenardebatten fick Frankrike igenom en urvattnad  version av sitt förslag, enligt vilken regeringarna ombeds hålla ett öga på de  långsiktiga förändringarna i de!i internationella handeln och främja utbytet av  miljöskyddsteknik och handeln med naturprodukter. Den formuleringen är  knappast förpliktande. Man kan fråga sig varför Frankrike agerade så pass  starkt för naturprodukterna.  

Viss betydelse har det säkert att Frankrike har en mycket petrokemisk  industri, men så mycket mera tillverkning av högkvalitativa naturprodukter  såsom ost och vin.  

Smutsiga industrier till salu  

Ett annat rekommedationsförslag gick ut på att u-ländernas regeringar bör  vä1komna smutsande industrier eftersom de ännu inte har så mycket som  förgiftar miljön. FN rekommenderas också att hjälpa till att få till stånd denna  förflyttning av industrierna. Givetvis sägs det också att försiktighet måste  iakttagas så att man inte skapar miljöproblem i processen. Ett vackert utslag  av önsketänkande, skulle man kunna säga. Rekommendationen handlar om  ett ganska nytt inslag i den internationella arbetsfördelningen. Till  imperialismens traditionella råvaruutvinningsindustri i u-länderna håller viss  förädlingsindustri på att växa upp. Fortfarande är det inte fråga om tillverkning  som är integrerad i landets ekonomi, utan en del av det imperialistiska  systemets produktion som på ett eller annat skäl är lämplig att förlägga  avsides. Kraftig miljöförstöring, som skulle ha kostat alltför mycket att städa  upp vid en förläggning i ett i-land med aktiv miljöopinion, är ett sådant skäl.  Lägre löner kan vara ett annat.  

Ceylon föreslog ett tillägg till rekommendationen med innebörden att några  FN-organ skulle undersöka i vilken utsträckning föroreningsproblemen kan  mildras genom att minska den framtida tillväxttakten (!) för produktionen av  syntetprodukter som ersätter naturprodukter tillverkade i u-länderna.  

Skillnaden mot Frankrikes ovan diskuterade förslag är att här endast en FN utredning begärs medan Frankrike föreslog ett aktivt samarbete mellan  regeringarna i konkreta frågor. Algeriet protesterade mot grundtanken att  flytta miljöskadlig industri och ville i stället rekommendera att tredje världen  satsar på miljövänliga. industribranscher. Algeriet förlorade, men Ceylon fick  igenom sitt tillägg trots motstånd från främst USA. Många länder röstade  alltså för studien, vilket kan verka överraskande då ett liknande förslag  sågades ner vid FNs 3:e konferens om handel och utveckling (UNCTAD III) i  Chile under våren 1972. T.o.m. Frankrike var då emot studien. De enda i länder som i Chile över huvud taget nämnde att det finns miljöproblem med syntetprodukterna var de skandinaviska och Nederländerna. Resultatet vid  UNCTAD blev en rekommendation till miljökonferensen att fundera på detta.  

Varför vände många länder plötsligt uppfattning och röstade för studien? Var  det kanske för att det skulle se alltför illa ut att rösta mot den i ett Stockholm  fyllt av miljöintressen de journalister? I så fall kan man vänta att de kommer  att mygla bort studien när inte så många ser på. Det vore nog lärorikt att följa  ärendets vidare behandling i FN.  

I plenardebatten tyckte USA-delegaten att de studier som beslutats på  Ceylons initiativ var svårgenomförbara och att de dessutom hade begränsat  värde som underlag för handling. Den kommentaren blir smått komisk när  man jämför med USAs ändringsförslag vid utskottsbehandlingen av en annan  rekommendation, där i princip samma förslag till studie ges. Där ville USA att  dessa studier skulle göras av regeringarna själva och inte av FNs organ. De  rekommenderade alltså sig själva att göra undersökningar som de en annan  dag betraktar som meningslösa. Det egentliga skälet är givetvis att USA ville  sopa frågan under mattan. Man bör kanske inte vara förvånad över detta.  Den logiska åtgärden på. grundval av en hederlig sådan studie skulle  nämligen vara att skrota näst intill hela den petrokemiska industrin. Nu är  detta ingenting som FN eller regeringarna kan besluta. om. Storebröderna i  de multinationella oljebolagen och petrokemiska företagen skulle ge bakläxa.  Men de skulle också känna sig hotade om slutsatser av detta slag gavs vid  spridning genom FN. De kommer säkert att se till att studien myglas bort.  

Stockholm Conference ECO sviker sin uppgiften 

Det kan vara intressant att se hur massmedia behandlade frågorna om  naturprodukter och flyttning av industrier. Faktum var att det inte fanns så  mycket att läsa om detta och framför allt saknades översiktliga artiklar som  visade frågornas betydelse och var motsättningarna gick. Sådan mer  inträngande bevakning hade konferenstidningen ECO uttalat som sin uppgift  att hjälpa till med. I ECO finns motsägelsen mellan främst i-ländernas  agerande i Chile och Stockholm rapporterad, men ingen diskussion om  frågans vikt för främst u-länderna. Det kan sammanhänga med att de rätt  igenom alla de tio nummer som kom ut höll u-länderna väldigt kort. 

Det ECO framför i allt ägnade sig åt i u-landsfrågan var att skälla ut Brasilien,  vilket kanske inte var mer än rätt, för dess delegation förde på konferensen  en politik som varken var miljövänlig eller på annat sätt nyttig för landets  befolkning och som mest gick ut på att sabotera alla försök till internationellt  samarbete oavsett det var motiverat eller ej. Men ECO tog detta till intäkt för  att kritisera alla utvecklingsansträngningar i tredje världen. De konstaterade  att utveckling medför miljöförstöring och resursutsugning och att jordens  resurser inte tillåter att även tredje världen utvecklas, som om utveckling bara  kan betyda traditionell sådan. Detta tema upprepades gång efter annan i olika  artiklar.  

Befolkningsfrågan togs också upp gång på gång, så fort tillfälle bjöds.  Befolkningstillväxten beskrevs som ett huvudproblem som måste lösas innan  några andra åtgärder blir meningsfulla. Detta är den syn som den  amerikanske biologiprofessorn Paul Ehrlich har fört fram i en rad böcker och han hyllades också i snart sagt varje nummer. De som dristat sig att uttrycka  en avvikande uppfattning i Miljöforums diskussioner fick sina fiskar varma.  En annan amerikansk biolog, professor Barry Commoner, som länge utmanat  Paul Ehrlichs syn, Oi-kommittén och den svenske demografen Erland Hofsten  avfärdades som okunniga gaphalsar. På ett enda ställe tog ECO upp ett av  kritikerna huvudargument, nämligen att höjd levnadsstandard brukar leda till  sänkta födelsetal. Det avfärdades med kommentaren att om höjd konsumtion  skulle vara receptet så är jordens resurser uttömda innan det önskade  resultatet nåtts. Inte ens en fundering stod att läsa om att höjd  levnadsstandard kan vara annat än höjd konsumtion, t.ex. tilläckligt med föda  för alla, trygghet, sänkt barnadödlighet m m.  

I sitt sista nummer backade FCO upp ett smått otroligt förslag, som tydligare  än något visar deras syn på tredje världen Förslaget beter World Ecological  Areas Programme (WEAP) och har lanserats av The Ecologist, Survival  International och International Union for the. Conservation of Nature and  Natural Resources (IUCN) den union som organiserar naturvårdsföreningar  av Svenska Naturskyddsföreninsens typ. Avsikten är att vissa områden av  tropisk regnskog och buskmark ska avsättas och lämnas helt åt de nomad och jägarfolk som är ursprungliga där. De kan i alla fall inte anpassa sig till  moderna förhållanden, tyckte ECO. Andra människor ska inte få vistas i  områdena och man anser att ömtåliga och värdefulla ekologiska system ska  kunna bevaras på detta sätt. Ekonomisk ersättning ska utgå till de länder som  avsätter sådana områden – t o m ska kompensation utgå till de personer som  annars skulle kolonisera området. Kalaset ska betalas av regeringar och  frivilliga organisationer i de rika länderna för att de är oroliga för att den  livsviktiga mångformigheten i jordens ekologiska system och den genetiska  variationen håller på att förloras.  

Mänga nya Bantustater av sydafrikansk typ ske alltså se. dagens ljus.  Programmet kanske kan bli till glädje för Sydafrika också. De.kan avsätta  områden där bushmännen får fortsätta att leva som vildar allt medan de  bevarar de ekologiska systemen, och för detta kanske inkassera pengar från  välmenande naturvårdare världen över.  

WEAP är faktiskt inte bara bra naturvård som råkat bli dålig politik. Det är  dålig ekologi också. Visst är det bra med balanserade ekosystem, men  WEAP behandlar balansen som om den vore någonting statiskt. I  verkligheten är ekologisk balans alltid dynamisk balans. Förslaget bör snarare  ses som ett exempel på totalitär ideologi – ett försvar för politiska handlingar  som i grunden är rasistiska. WEAP är därigenom jämförbar med 30-taleta  raslära.  

I stället för de isolerade öar av ekologisk balans som WEAP handlar om bör  vi sträva efter en total utveckling som medger att ekosystemen överlever i  större områden än bushmännens, egentligen hela jorden. Istället för  utplundringen av hela jorden – förutom några små områden där nomadfolk  ska hålla tillbaka sin utveckling för att den stor.a. utplundringen ska kunna  fortgå ännu en tid – bör vi syfta till en sådan utveckling av teknik och  samhällsorganisation att människan kan leva i dynamisk balans med sitt  lokala ekosystem, förändra det, göra livet drägligare, men hela tiden på. ett  sådant sätt att mångformighet, ekologisk stabilitet och genetisk variation inte  minskas utan ökas och tar sig nya former.  

Den filosofi ECO framförde var genomgående en annan. De byggde p! Paul  Ehrlichs utvecklingsfilosofi. Världen har inte resurser för mer industriell  utveckling; därför måste u-länderna nöja sig med något slags halvutveckling  (semidevelopment är Paul Ehrlichs term) och i-länderna måste  tillbakautvecklas (dedevelop). De insiktsfulla och ekologiskt kunniga måste  förstås hålla i trådarna, vilket i praktiken måste betyda i-ländernas  maktcentra. Hela filosofin kommer att tjäna som ett massivt försvar för att  hålla tillbaka tredje världens utvecklingssträvanden alltmedan i-länderna  brukar upp resurserna i en långtidsplan för övergång till en mindre  resursförbrukande ekonomi, som kan skjutas upp och skjutas upp. En dylik  långtidsplan omspännande över 100 år finns i ”Blueprint for Survival”, ett  dokument skrivet av i huvudsak samma personer som i satt i ECOs redaktion.  Det blir en ny ideologi till försvar för imperialismens snedfördelning av  resurserna. 

Dålig samordning mellan u-landsdelegaterna  

Ett hundratal beslut om rekommendationer och resolutioner togs med  majoritetsbeslut. Det var ändå bara i ett par fall som u-landsdelegaterna  samlade sig och genomdrev ett beslut mot i-länderna. Det ena var fr an om  kompensation för utebliven handel som redan har nämnts. Det andra fallet  gällde en särskild fond för förbättring av bebyggelsen i tredje världen. Indien  och Libyen kämpade hårt för denna fond och lyckades få med sig de flesta u landsdelegationerna. Av i-länderna var det endast Finland och Island samt de  två enda deltagande industrialisera.de socialistländerna, Rumänien och  Jugoslav en, som röstade för fonden. De flesta i-länder var kraftigt emot och  menade antingen att fonden inte behövdes eller att dess verksamhet bättre  skulle kunna skötas av det miljösekretariat som skulle in rättas med Maurice  Strong som chef. IECO stödde också den senare linjen kraftfullt, bl a genom  att höja Strong till skyarna.  

För USAs del vet man väl hur bedömningen gjordes. I den ”svarta bibel”,  skriven av utrikesministeriet, som de amerikanska delegaterna hade att rätta  sig efter framgick klart att inte en extra dollar till stöd för u-länderna fick  utlovas. Bistånd ska behandlas av biståndsorganen.  

En annan viktig faktor för i-ländernas motstånd mot bebyggelsefonden kan ha  varit att de i förväg hade planerat vad som konkret skulle komma ut av  konferensen. Ett nytt organ skulle störa ritningarna. Aspen Institute for  Humanist Studies hade ordnat ett möte för att diskutera vilka nya institutioner  och organ som borde bli följden av FN-konferensen. Ordförande för Aspen  Institute är Robert O. Anderson, portalfigur i Robert O. Anderson Foundation  som bildats av vinster från Atlantic Richfield Oil Company. Det är uppenbart  att Strongs gamla affärsbekanta va;rit mycket aktiva vid FN-konferensens  planering. Startandet av International Institute for Environmental Affairs  (IIEA), där både R.O.Anderson och Strong ingår i styrelsen och vars uppgift  var att arrangera Miljöforum, har tidigare nämnts.  

FNs förberedelser av nya organ efter konferensen förefaller inte att ha varit  särskilt omfattande. Åtminstone berördes denna fråga inte mycket i konferensdokumentationen. Man bör nog ändå räkna med att den var väl  beredd. Aspen Institutes möte kan ha spelat en viktig roll.  

(Ev något om vad som föreslogs på Aspen-mötet; har kollat och misstanken  är riktig) 

Imperialismens intressen var alltså redan väl tillvaratagna. Inflytandet i de  planerande organen var säkrat genom att man sett till att rätt personer  besätter de viktiga posterna. Bebyggelsefonden var inte planerad i förväg.  Förslaget uppkom under utskottsbehandlingen av den mänskliga  bebyggelsens miljöaspekter. Förslaget innebar också att ett antal ” subregionala centra” skulle skapas för undervisning, forskning,  informationsutbyte i samband med internationella program för att avhjälpa  bostadsproblem och förbättra bebyggelsen i tredje världen. USA motsatte sig  också inrättandet av dessa centra. Amerikanerna stödde tanken att sådana  program skulle genomföras i F’Ns regi, sade de, men alltså inte att små,  lokala institut skulle ha hand om väsentliga delar av arbetet med dem och att  det finansiella stödet skulle komma från en särskild fond. Det är uppenbart att  frågan egentligen handlade om vem som ska kontrollera verksamheten.  

U-länderna genomdrev ändå att fonden och de lokala centra ska bildas.  Kenyas delegat framhöll att den vackra principen om internationellt  samarbete skulle komma att sättas på prov och visa huruvida det finns två  världar – en industrialiserad och en underutvecklad – eller bara en. Han kommer  att få notera att så länge u-länderna inte bryter sig ur beroendet av världens  kapitalistiska länder, finns bara en värld – den imperialistiska. Sovjetunionen  försökte bryta sig ur 1917 men lyckades aldrig riktigt och har nu växt ihop  med imperialismen ganska ordentligt. Kina såg länge ut att vara på väg ur  garnen, men utrikespolitiken på senare år sätter stora frågetecken i kanten.  Kenya kommer att tvingas konstatera att den beslutade fonden aldrig blir  någon funktionsduglig fond. FN:s generalsekreterare har visserligen blivit  rekommenderad att se till att fonden inrättas, men det finns inga pengar  utlovade till den. Inte heller senare lär det bli några pengar eftersom i länderna ganska enigt var emot fonden. Ett argument kanske blir: Om ni  accepterar att affärerna handhas av ett annat organ så lovar vi att satsa x  miljoner kr … Det är fortfarande pengarna som styr det internationella  samarbetet.  

Vad Kenya lyckades uppnå, däremot, var att förmå FNs generalförsamling,  som samlades i december 1972, att besluta att Miljösekretariatat skulle  förläggas till Nairobi. Detta är ett exempel på pseudoframgångar. Det kan se  ut som om detta skulle ge u-länderna goda möjligheter till kontakt med det  nya organet Men u-ländernas diplomatiska relationer är, till.följd av  imperialismen och av tidigare FN-organs läge, orienterade helt mot i länderna. Kontakterna dem emellan måste ofta gå via ett i-land. Ytterst få u länder har legationer i Kenya – av de latinamerikanska länderna är det t.ex.  bara Brasilien. Det blir bara det typiskt västorienterade Kenya som får goda  kontakter med Maurice Strongs sekretariat.  

De afrikanska staternas ideologiska attacker  

Läget kan se dystert ut för u-länderna. De frågor de försökte driva på  22

konferensen leder ingen vart. Västvärldens i-länder hade övertaget genom att  det är de som har pengarna. Att starta en egen självständig utveckling  förefaller vara enda utvägen ur imperialismens garn. Men det är knappast  något som man gör på en internationell konferens. Fanns det då inget vettigt  de kunde göra där?  

Kinas politik var att strunta fullständigt i alla diskussioner om  rekommendationerna och satsa all sin  

kraft på deklarationen, uppenbarligen i hopp om att den skulle få en viss  opinionsbildande verkan. Några u-länder använde samma metodik. De  försökte få ett radikalt innehåll i deklarationen och i en del  

rekommendationstexter, ett innehåll som skulle kunna klargöra problemens  verkliga natur och därigenom stimulera miljöopinionen i väst att ta upp dessa  aspekter. I bästa fall skulle en sådan politik leda till en allians mellan en  radikal miljörörelse i imperialismens hemländer och en antiimperialistisk  politik i tredje världen. Men i dessa frågor lyckades det inte att ena. u landsdelegationerna. En rad afrikanska stater med Algeriet i spetsen lyckades  visserligen hyggligt samordna sitt agerande och framställa en rad intressanta  förslag. I ett antal av deklarationens principer försökte de få med  formuleringar om ekonomiska och sociala orsaker men de gick alla i  papperskorgen. I-länderna var eniga emot sådana formuleringar och  chauvinistiska stater som Brasilien, som hoppas bygga upp sig till nya  kapitalistiska stormakter, givetvis likaså. Resten av u-länderna var splittrade.  Några exempel: Till den princip som säger att miljöproblem som kan hänföras  till underutveckling bäst kan avhjälpas med utveckling, föreslog de ett tillägg  som talad om att dessa problem är orsakade av olika former av utländskt  förtryck och dominering. Det avslogs och i stället toga en sats om behovet av  stora mängder finansiellt och tekniskt bistånd! Vad hjälper det ifall  utsugningen och dominansen står kvar? Satsen tillkom på förslag av  Pakistan, Indien och Vatikanstaten. 

I den princip som handlar om behovet av resurser för att förbättra miljön ville  de afrikanska staterna ha inskrivet principen att de industrier eller  organisationer som tillverkar eller sprider farliga preparat ska betala för att  städa upp den förstörelse de åstadkommer. I stället togs en vag skrivning om  att man ska beakta de ökade hjälpbehov som kan uppkommer i u länderna.  Paternalismen flödar på rättvisans bekostnad.  

Det dråpligaste exemplet var nog ändå en princip om uttalar att alla länder  har suverän rätt att exploatera sina naturresurser. De afrikanska staterna  ville ha ditskriven rätten att också kontrollera resurserna, men det gick inte för  sig. Imperialismen har uppenbarligen fortfarande initiativet här i världen.